Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Robíme preto maximum, aby sme Vaše súkromné osobné údaje čo najlepšie chránili pred prípadným zneužitím a využívame ich iba v nutných prípadoch a tak, aby nedošlo k ujme. Preto by sme Vás týmto chceli informovať o tom, ako spracovávame a uchovávame údaje, ktoré nám v rámci našej obchodnej činnosti a prevádzkovania internetových stránok poskytujete. Nižšie uvedené informácie majú za účel Vás informovať o tom, ako pracujeme jednak so všeobecnými štatistickými informáciami, ale aj s osobnými identifikačnými údajmi a že využívame súbory cookies. Dozviete sa aj dôležité informácie ohľadom odovzdávania osobných údajov tretím stranám. Rovnako Vám týmto oznamujeme, že so všetkými poskytovanými údajmi nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ (GDPR).

 

Všeobecné štatistické informácie a ich využitie

Zakaždým, keď navštívite naše internetové stránky injectec, tak získavame určité štatistické údaje, ktoré ďalej spracovávame a zhromažďujeme. Právnymi predpismi sú tieto dáta chápané ako "všeobecné štatistické informácie" a ich využitie a spracovanie sa vždy riadi platnými právnymi predpismi. V rámci tejto aktivity vidíme aj to, či je návšteva internetových stránok prvá (unikátna) alebo opakovaná. Všetky štatistické informácie sú spracovávané hromadne, nie teda individuálne. Čo znamená, že máme k dispozícii komplexné údaje za určité obdobie alebo pre daný produkt, podstránku. Je nutné zdôrazniť, že v rámci štatistickej činnosti nezískavame ani nespracovávame žiadne osobné identifikačné údaje návštevníkov či zákazníkov.

 

Na čo nám slúžia získané štatistické informácie?

Všeobecné štatistické informácie sú pre nás dôležité. Vďaka nim totiž získavame prehľad o obľúbenosti produktov, návšteve internetových stránok a e-shopu a samozrejme aj vyťaženosti. Na základe spracovania týchto informácií potom môžeme korigovať ponuku produktov a celkovo zlepšovať fungovanie internetových stránok.

 

Čo môžeme zaradiť medzi všeobecné štatistické informácie?

Všeobecné štatistické informácie sú pomerne široký pojem a málokto si pod ním dokáže predstaviť niečo konkrétne. Preto Vám chceme oznámiť, že medzi tieto informácie patrí napríklad:

      - návštevnosť internetových stránok

      - časová vyťaženosť internetových stránok

    - čas strávený návštevníkom na danej internetovej stránke

      - unikátnosť návštevy či jej duplicita

 

Osobné identifikačné údaje a ich zhromažďovanie

Keďže sa zaoberáme distribúciou a predajom vstrekovačov, využívame k našej obchodnej činnosti aj niektoré Vaše osobné identifikačné údaje. Tieto samozrejme využívame a spracovávame na základe Vášho súhlasu. Bez Vašich osobných údajov nie je bohužiaľ možné objednávku produktov uskutočniť. Nemusíte mať však obavy, že by sme údaje, ktoré nám oznámite, poskytli bez Vášho vedomia a súhlasu ďalším stranám alebo ich predali. Osobné údaje sú u nás v bezpečí a využívame ich iba v nutných prípadoch. Osobné identifikačné údaje využívame na účel uzavretia kúpnej zmluvy a zaslania tovaru na Vami zvolenú adresu.

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“). Predávajúci je na Úrade pre ochranu osobných údajov registrovaný pod číslom

 

 

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation alebo GDPR

 

Čo sa považuje GDPR za osobné údaje?

Osobný údaj sa rozumie ako všetky informácie, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe. Teda informácie, podľa ktorej je možné konkrétnu osobu identifikovať. Medzi osobné dáta patria teda napr.: meno, pohlavie, vek, dátum narodenia, osobný stav, IP adresu, organizačné údaje čo je aj e-mailová adresa, telefónne číslo, či iné identifikačné údaje. Okrem iného sem patria aj informácie o bankových účtoch, platobných kartách, alebo súbory cookies.

Už teraz máme konzistentnú úroveň ochrany a zabezpečenia dát a údajov. Rozhodli sme sa ale na GDPR pripraviť do apríla 2018 s predstihom.

 

Kroky, ktoré sme museli urobiť:

   - Posúdenie rizík - vykonali sme celopodnikový prieskum a kontrolu s cieľom identifikovať a posúdiť, aké vlastne osobné údaje vlastníme, kde sa vzali, akým spôsobom a prečo sú spracovávané a kto k nim má prístup

   - Zásady a postupy - vykonali sme nové zásady a postupy ochrany osobných údajov, aby boli v súlade s požiadavkami GDPR s príslušnými zákonmi na ochranu dát, čo zahŕňa:

Okrem týchto uvedených zásad a postupov, poskytujeme informácie formou e-mailu všetkým dotknutým jednotlivcom, tak aby sme vyhoveli právu na prístup k osobným údajom. Informácie o ktoré je možné si požiadať:

   - aké osobné informácie o Vás ako o zákazníkovi máme

   - účel ich spracovania

   - kategória osobných údajov

   - ako dlho budú informácie uložené

   - príjemcovia, ktorým budú alebo sú oznámené tieto informácie

 

Právo na výmaz:

Mimo to majú naši zákazníci právo požadovať vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracovania v súlade so zákonmi o ochrane údajov a právo podať sťažnosť. Pre prvú spomínanú možnosť sme na našich internetových stránkach pripravili funkciu okamžitého výmazu osobných údajov. Táto funkcia umožňuje jednoduchým stlačením tlačidla vo Vašej zákazníckej administrácii výmaz osobných údajov. Výmaz prebehne okamžite a to aj na úrovni servera. Po takomto výmaze osobných dát nedisponujeme žiadnymi osobnými údajmi okrem emailovej adresy a šifrovaného hesla. Tieto údaje slúžia na ovládanie zákazníckeho účtu. Pokiaľ nemáte záujem zákaznícky účet naďalej používať, stačí na email zaslať žiadosť o odstránenie zvyšných osobných údajov. Tejto žiadosti bude bez zbytočného odkladu najneskôr do 72 hodín vyhovené a všetky osobné aj organizačné dáta daného účtu budú z nášho servera nenávratne odstránené.

Snažíme sa zaistiť bezpečnosť a ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame a poskytujeme prístup k ochrane údajov. Vždy sme mali efektívny program na ochranu údajov, ale uznávame však požiadavku a dôležitosť aktualizácie a rozšírenia tohto programu tak, aby boli splnené požiadavky GDPR. Berieme súkromie a bezpečnosť osobných údajov všetkých osôb vážne a preto podnikáme všetky opatrenia na ochranu a zabezpečenie týchto dát. Máme k dispozícii aj zabezpečenie rozhrania API, ovládacích prvkov prístupu, hesiel, šifrovania dát, alebo obmedzenia prístupu neoprávneným osobám k dôverným údajom. Ďalej sa snažíme stále poskytovať informácie a školenia o GDPR zamestnancom tak, aby sa zapájali do tohto nariadenia.

 

Nespracovávame žiadne údaje týkajúce sa rasovej, alebo etnické pôvody, politické názory, náboženstvo, filozofické vyznanie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálna orientácia, alebo právoplatné odsúdenie.