Všeobecné obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenia

a) Obchodné podmienky i.o. Injectec, prevádzkovateľ i.o. je firma INJECTEC EUROPE s.r.o., IČ: 21500967 (ďalej len „predávajúci“), zaoberajúca sa predajom vstrekovačov paliva upravujú vzájomné zmluvné vzťahy, práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou osobou ( ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu vo vlastníctve predávajúceho, a to v súlade s platnými právnymi predpismi SR, predovšetkým v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. Internetový obchod, ktorý predávajúci prevádzkuje je umiestnený na webových stránkach https://injectec.sk (ďalej len „internetový obchod“). Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

b) Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na uzatvorenie kúpnej zmluvy s právnickou osobou na strane kupujúceho alebo s osobou, ktorá uzatvára objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

c) V kúpnej zmluve uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim je možné dohodnúť odchýlky od obchodných podmienok, ktoré sú týmto obchodným podmienkam nadradené.

d) Kúpna zmluva, obchodné podmienky a informačný text o ochrane osobných údajov sú vedené v slovenskom jazyku. Obchodné podmienky a informačný text o ochrane osobných údajov sú súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatváraná medzi kupujúcim a predávajúcim.

e) Obchodné podmienky a informačný text o ochrane osobných údajov má predávajúci možnosť upravovať, meniť či aktualizovať. Týmito krokmi nie sú v žiadnom prípade dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli účinnosťou predchádzajúcej verzie obchodných podmienok a informačného textu o ochrane osobných údajov. Vyššie spomenuté texty sú umiestnené na internetových stránkach predávajúceho a sú kupujúcemu neustále k dispozícii.

2) Uzatvorenie kúpnej zmluvy

a) Internetový obchod, ktorý je predávajúcim prevádzkovaný, obsahuje ponuku vstrekovačov paliva, ktorá obsahuje popis a kúpnu cenu. Ceny sú u ponúk uvádzané vrátane dane. Vyššie uvedené údaje sú platné po celú dobu, počas ktorej sú na danom internetovom obchode dostupné. Internetový obchod taktiež obsahuje informácie o nákladoch na dodanie vstrekovačov paliva. Internetový obchod injectec.cz. sa špecializuje na predaj nových a repasovaných vstrekovačov paliva.

b) Kúpna zmluva je uzatváraná mimo sídla živnostníka, a to prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, na ktorých sa nachádza internetový obchod.

c) V prípade, keď je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatváraná na medzinárodnej úrovni, berie kupujúci na vedomie, že znáša náklady spojené s prípadným preclením či ďalšími poplatkami, ktoré sa riadia právnymi predpismi konkrétneho štátu.

d) Kúpna zmluva, ktorá sa týka nových vstrekovačov paliva, sa na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho uzatvára prostredníctvom objednávkového formulára, ku ktorému sa kupujúci dostane po vložení vybraného produktu do tzv. nákupného košíka. Tento formulár je nutné zo strany kupujúceho vyplniť. Obsahuje informácie o objednaných vstrekovačoch paliva, spôsoby platby a dodania a taktiež aj kontaktné údaje kupujúceho, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávky.

e) Pred záväzným odoslaním objednávky má kupujúci právo skontrolovať a prípadne meniť či editovať ním zadané údaje. Odoslanie objednávky kupujúci vykoná stlačením tlačidla „odoslať“, ktoré nájde pod súhrnom objednávky.

f)    Objednávka se pro obě smluvní strany, tedy prodávajícího i kupujícího, stává závaznou ve chvíli, kdy kupující odešle prostřednictvím objednávkového formuláře objednávku a prodávající tuto objednávku potvrdí. Potvrzení o přijetí a zpracování objednávky je kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailové zprávy.

g)    Odesláním objednávkového formuláře kupující souhlasí s tím, aby prodávající používal elektronickou poštu (e-mail) ke komunikaci a sdělování informací kupujícími.

 

3)    Platební podmínky

a)     Prodávající umožňuje kupujícímu uhradit cenu objednávky, jenž zahrnuje rovněž náklady na přepravu, několika způsoby. Kupující se může rozhodnout, která z nabízených variant pro něj bude nejvhodnější.

b)    Platební metody, kterými je možné uhradit cenu objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jsou platby prostřednictvím:

     - kreditní karty

    - bankovním převodem na účet prodávajícího uvedeného v potvrzení objednávky.

c)     Po uhrazení ceny objednávky, která zahrnuje i náklady na dopravu, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

d)    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4)    Daňová povinnost

a)     Ceny jednotlivých vstřikovačů paliva jsou na internetových stránkách prodejce uváděny včetně daně. 

5)    Odstoupení od smlouvy

a)     Odstoupení od smlouvy se řídí platnými právními předpisy SR, a to především vybranými ustanoveními občanského zákoníku.

b)    Kupující bere na vědomí, že není možné odstoupit od kupní smlouvy ve chvíli, kdy byla kupní smlouva uzavřena s tím, že vybrané zboží bylo upraveno či jinak pozměněno dle přání kupujícího.

c)     Kupujúci má, podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia vstrekovačov paliva. Toto právo sa nevzťahuje na prípad uvedený v článku 4 písm. b).

     - Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné predávajúcemu zaslať prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mailom).

    - Rovnako je možné odstúpenie zaslať v písomnej podobe na adresu sídla predávajúceho, ktoré je uvedené v úvode týchto všeobecných obchodných podmienok.

   - V prípade vrátenia tovaru do 14 dní je nutné vrátiť kompletnú objednávku.

d) V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, táto sa ruší. Kupujúcemu tak vzniká povinnosť bezodkladne predávajúcemu vrátiť zakúpené vstrekovače paliva.

    - Tieto je nutné doručiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

    - Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na seba berie náklady spojené s prepravou vstrekovačov paliva predávajúcemu.

e) V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim sa predávajúci zaväzuje navrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky.

    - Peňažné prostriedky budú kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, akým boli doručené predávajúcemu.

    - Predávajúci sa zaväzuje navrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to v prípade, keď budú do tejto lehoty kupujúcim vrátené či preukázateľne zaslané vstrekovače paliva predávajúcemu.

   - Predávajúci nie je povinný navrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu budú vstrekovače paliva vrátené alebo aspoň preukázateľne zaslané prepravnou spoločnosťou.

f) V prípade, že na vstrekovačoch paliva vznikne škoda či vada, ktorá ich poškodzuje, je predávajúci oprávnený úmerne ponížiť peňažnú čiastku, ktorá má byť kupujúcemu vrátená.

g) Predajca je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale iba v čase, kým nedôjde k prevzatiu vstrekovačov paliva kupujúcim.

V prípade, keď dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa bodu g), je tento povinný bezodkladne navrátiť peňažné prostriedky, ktoré získal od kupujúceho.

 

6)     Dodanie vstrekovačov paliva

a) Predajca je povinný doručiť vstrekovače paliva na miesto, ktoré bolo kupujúcim zvolené v objednávkovom formulári.

b) Predajca zasiela vstrekovače paliva aj do zahraničia.

c)     Kupujúci má povinnosť prevziať objednávku na mieste, ktoré bolo ním zvolené v objednávkovom formulári.

d) Ak dôjde zo strany kupujúceho k tomu, že nedôjde k prevzatiu vstrekovačov paliva, tieto budú zaslané späť predávajúcemu a následne bude nutné ich opätovne doručovať, berie kupujúci na vedomie, že znáša náklady na opätovné doručenie vstrekovačov paliva.

e) Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a jej obsah.

     i.  V prípade, že kupujúci zistí porušenosť obalu, toto bezodkladne nahlási danému prepravcovi.

    ii.  V prípade, že kupujúci zistí zásielku v takom stave, že je evidentné, že mohlo dôjsť k neoprávnenému vniknutiu, nie je povinný zásielku od daného prepravcu prevziať.

 

7)    Práva z chybného plnenia

a)      Práva a povinnosti z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.

b) Predajca zodpovedá najmä za to, že vstrekovače paliva nemajú pri odoslaní žiadne vady, ktoré by mohli ohroziť práva kupujúceho.

c)      Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že doručené vstrekovače paliva zodpovedajú stavu, ktorý bol uvedený v ponuke a zároveň zodpovedajú aj uvedenému popisu.

 

8)    Ďalšie práva a povinnosti

a) Kupujúci podľa tohto ustanovenia nadobúda vlastnícke práva k vstrekovačom paliva vo chvíli, keď uhradí peňažnú čiastku dohodnutú v kúpnej zmluve a vstrekovače paliva si prevezme.

b) Prípadné sťažnosti je možné predávajúcemu zasielať prostredníctvom elektronickej komunikácie. Predávajúci je následne povinný zaslať kupujúcemu informáciu o vybavení jeho sťažnosti aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Pre vrátenie tovaru využívajte pre maximálne urýchlenie výhradne RETURN MANAGER

V prípade využitia RETURN MANAGERU nie je nutné nižšie uvedený formulár zasielať spolu s tovarom. Balík prosím viditeľne označte číslom objednávky.

Formulár na zrušenie objednávky: Vzor

- Týmto ruším / rušíme objednávku na zakúpenie nasledujúceho tovaru (*) týchto služieb

- Objednané / Dodané

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka (platí len pre papierovú formu)

- Dátum

______________
(*) nehodiace sa prečiarknite

 

9)    Ochrana osobných údajov kupujúceho

a)     Predávajúci sa zaväzuje chrániť a spracovávať osobné údaje kupujúceho podľa platných právnych predpisov SR a EÚ.

b)    Predajca sa ďalej zaväzuje umiestniť na svoje internetové stránky injectec.cz informačný dokument, ktorý informuje kupujúceho o získaní , ochrane a spracovaní osobných údajov kupujúceho.

c)     Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy.

d) Predajca sa zaväzuje, že získané osobné údaje kupujúci využije iba na vybavenie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov je zo strany kupujúceho možné kedykoľvek odvolať.

 

10)  Obchodné oznámenie

a)  V súlade s Európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation alebo GDPR) i.o Injectec nezasiela zákazníkom, potencionálnym zákazníkom a registrovaným užívateľom žiadne obchodné oznámenia.

 

11) Záverečné ustanovenia VOP

a) V prípade, že nastane situácia, ktorá nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach i.o. Injectec upravená, riadi sa jej riešenie podľa platných právnych predpisov SR.

b) V prípade, že dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na medzinárodnej úrovni, berie kupujúci na vedomie, že sa v tomto prípade uzavretie kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy a pod. rieši podľa platných právnych predpisov SR.

c)      Predávajúci sa zaväzuje, že bude mať na internetových stránkach injectec.sk verejne k dispozícii umiestnenú aktuálnu verziu Všeobecných obchodných podmienok a Informačného textu na ochranu a spracovanie osobných údajov.

 

12) Obmedzenie zodpovednosti
12.1 Nie regulácia v týchto podmienkach vylučuje alebo obmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobenú našou nedbalosťou.
12.2 Podľa pravidla 12.1 nemôžeme byť zodpovední za následnú (nepriamu), zvláštnu alebo trestnú stratu, škodu, náklady alebo výdavky, napríklad stratu dát spôsobených produktom, stratu zisku, stratu príjmu; strata času, voľný čas.
12.3 Nemôžeme byť zodpovední ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou výrobku, ktoré nie sú spôsobené nevhodnými pokynmi, ktoré sme obdržali od nás, opomenutím údržby alebo zneužitím, bez ohľadu na dané pokyny.
12.4 Prijmeme zodpovednosť iba za tovar, ktorý je preukázateľne chybný z dôvodu našej nedbanlivosti. Naša zodpovednosť je vylúčená v prípade, že škoda je spôsobená treťou osobou, napríklad výrobcom dodaného tovaru a môže byť prednostne požadovaný jeho alebo jeho poisťovňa.
12.5 Nezodpovieme za žiadne zlyhanie pri plnení niektorej z našich povinností spôsobených vyššou mocou (katastrofa, príroda, štrajk). Naša celková zodpovednosť neprekročí 100% ceny splatnej za dodaný Tovar spôsobený jednou alebo viacerými udalosťami (okrem smrti alebo úrazu osôb, viď 12.1).

 

13) Doprava

Všetky zásielky sú poistené. V prípade straty zásielky dopravcom tak obdržíte od nás novú zásielku podľa objednávky v náhradnom dodacom termíne a to bez akéhokoľvek doplatku. Poškodené zásielky je nutné reklamovať u dopravcu pri odovzdaní.

a) Doprava po Slovensku

Cena za dopravu po SR vrátane dobierky je 10 EUR. 

Dodanie zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.

 b) Doprava po celej EÚ (okrem SR)

Cena dopravy po EÚ je 15 EUR.

Dodanie trvá obvykle 2-3 pracovné dni.

c) Doprava mimo EÚ

Cena dopravy do štátov mimo Európskej únie je 25 EUR. Dodanie trvá obvykle 5-7 pracovných dní.

Cena za dopravu sa neodvíja od výšky objednávky či objednaného množstva. Je vždy v rovnakej výške.

 

14) Ekológia – odpady

Snažíme sa minimalizovať dopady našej činnosti na životné prostredie

a.) Repasované vstreky sú dodávané v obale, ktorý použite na odoslanie vašich starých vstrekov k nám.

b.) Obal, ktorý použijete na odoslanie vašich vstrekovačov na repas, použijeme na zaslanie repasovaných vstrekovačov k vám.

Ďalej môžete kedykoľvek zaslať, alebo objednať vyzdvihnutie vašich nepoužiteľných vstrekovačov a my sa postaráme o ich ďalšiu recykláciu.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2024